Новини
  • Register

До бібліотеки надійшла нова книга

Науковий фонд книгозбірні збагатився новим виданням:

 

Історичне джерелознавство : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Я. С. Калакура, І. Н. Войцехівська, С.Ф. Павленко та ін. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Либідь, 2017. – 512 с. : іл.

 

Підручник створено для студентів бакалаврських, магістерських програм та аспірантів гуманітарних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Друге видання підручника істотно доповнено та оновлено структурно і змістово.

У підручнику з’ясовуються історичні, теоретично-методологічні й методичні проблеми історичного джерелознавства, його предмет, завдання, структура, теорія джерела, природа й інформативні можливості джерел, зокрема електронних, їх класифікація, методика й основні етапи опрацювання. Значне місце відведено характеристиці традиційної та електронної джерельної україніки, інформаційного потенціалу Національного архівного фонду України, музейних і бібліотечних колекцій, залученню основних груп джерел у дослідженнях з історії України.

Одним із авторів видання є доктор історичних наук, професор, академік НАПН України, ректор ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» В.П. Коцур. У співавторстві з Я.С. Калакурою вчений написав Розділ І-4 «Класифікація історичних джерел», у якому розглядаються поняття класифікації джерел, її цілі, завдання і значення, класифікаційні ознаки джерел і принципи їх групування, найпоширеніші класифікаційні схеми й моделі, а також деякі особливості класифікації джерел з історії України та всесвітньої історії.

 

Шановні користувачі, запрошуємо Вас ознайомитися з новою книгою.

 

Матеріал підготувала Т. Деркач, провідний бібліотекар