Дари і дарувальники
  • Register

image04

Дарувальник: Тетяна Добко

Гримич Г. Усна історія села Тарасовичі (1940-1950-тi pp.) / Галина Гримич, [наук. ред., упоряд. М. Гримич]. – Київ : Дуліби, 2013. – 96 с.

«Усна історія села Тарасовичі (1940-1950-ті pp.)» – це спогади кандидата філологічних наук, професора Галини Гримич про воєнні та повоєнні роки в селі, де минуло її дитинство, і якого вже немає на мапі України, оскільки воно було зруйноване і затоплене, внаслідок будівництва Київської ГЕС. У книзі, окрім мейнстрімівських тем усної історії (війна, повоєнні роки, сільське повсякдення), висвітлюються малознані сторінки нашого минулого: життя українців пліч-о-пліч з представниками іншої - німецької - культури на окупованих територіях, «німчуки» - діти, народжені від німців; нові специфічні соціальні відносини повоєнного села, які склалися у зв'язку з порушенням гендерного балансу; руйнування традиції і творення нової сільської культури.

Видання розраховане на студентів та викладачів гуманітарних факультетів ВНЗ, на дослідників усної історії та гендерних студій, для широкого кола читачів.

 

image02

Дарувальник: Віктор Ткаченко

Юрійчук М., Ткаченко В. Сімейні звичаї та обряди Південно-Західного Поділля : монографія / Марія Юрійчук, Віктор Ткаченко. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2016. – 246 с. : іл.

У книзі на основі польових записів і низки опублікованих праць та архівних матеріалів розповідається про сімейну обрядовість Південно-Західного Поділля, а саме с. Новосілка Заліщицького р-ну Тернопільської обл., висвітлено історію села. Особливістю монографії є її наповнення здебільшого польовим фактографічним матеріалом авторів та фотоілюстраціями, які вперше вводяться до наукового обігу. Монографія частково заповнює лакуну щодо вивчення традиційної культури українців цього етнографічного району.

Призначається для етнографів, фольклористів, українознавців, аспірантів, студентів гуманітарних факультетів та широкого кола читачів.

image01:

Дарувальник: Володимир Гудов

Гудов В. А. 731 спецбатальон / Владимир Анатольевич Гудов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Киев : Персонал, 2016. — 182 с.

В этой книге — воспоминания ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС 1986 года. Невероятно опасную и тяжелую работу пришлось им выполнять, чтобы заглушить взорвавшийся четвертый реактор, снизить уровни радиации. Они совершили великий подвиг — за семь месяцев после взрыва убрали тонны радиоактивного мусора и грунта, дезактивировали гектары площадей внутри и вокруг реакторов, снизив радиоактивный фон в десятки и сотни раз. Благодаря проделанной работе отселение людей ограничилось 30-километровой зоной.

Цель книги — донести до читателей, как все происходило.

image00

:

Дарувальник: Микола Махінчук

Махінчук М. Г. Незамулимі джерела : поезії / Микола Гаврилович Махінчук. – Київ : Радянський письменник, 2016. – 256 с. : іл.

Нова книга поезій сучасного письменника містить твори 2014-2016 років, присвячені осмисленню цього непростого часу і важкого шляху України до утвердження державності та європейського вибору свого майбутнього, зоря якого осяває нашу землю ще з величної епохи Київської Русі.

Сув'язь прадавнього й сучасного в нашій історії, зокрема в складних взаєминах із північним сусідом, багатство вимріїв українця, закладене неповторною і щедрою природою сонцеликого краю — усе це автор адресує вдумливому та небайдужому до свого буття читачеві з надією, що воно збудить у його серці відповідну струну.

 

image03

Дарувальник: Валентина Борисенко

Борисенко В. Сімейна обрядовість українців XX - початку XXI століття / Валентина Борисенко ; [голов. ред. Г. Скрипник] ; HAH України, ІМФЕ. – Київ : Вид-во ІМФЕ, 2016. – 256 с., 80 іл.

У монографії на багатому фактичному матеріалі розглянуто структуру й типологію основних сімейних обрядів українців. Простежено динаміку їхніх змін упродовж XX ст., показано тенденції розвитку сучасних свят і обрядів у родині, наголошено на виховній та естетичній функціях сімейних обрядів, здійснено аналіз новотворів і звернуто увагу на стійкість окремих етнічних атрибутів у сучасному весіллі, на хрестинах тощо. Книга розрахована на студентів, науковців та широке коло громадськості, що цікавляться народними традиціями і звичаями.

українські письменники і видавці, учасники літературного фестивалю у м.Переяславі - Хмельницькому (28.04.2016р.) Шовкошитній В., Бондаренко С., Цвід А., Мудрак Л.

11

74.58(4Укр)я6

Ч-49

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (Резиденція православних митрополитів Буковини і Далмації) = Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University (The Residence of the orthodox metropolitans of Bukovyna and Dalmatia) / коорд. проекту С. Мельничук ; текст та арх. мат. М. Чучко ; пер. англ.: І. Руміга, Т. Вінтонюк ; редагув. Л. Звенигородська ; фото та дизайн І. Тивилік. - Чернівці : Наші книги, 2015. - 144 с. : іл. - Текст: укр., англ. – Автограф

 

Книга присвячена історії створення митрополичої резиденції, де розташований адміністративний корпус Чернівецького університету. Зважаючи на архітектурно-мистецьку та історичну цінність памятки, вона була внесена у радянські часи до реєстру памяток історії й культури. А в добу державної незалежності України резиденція включена до списку ЮНЕСКО.

bal1

 

74.58

З-11

З людьми і для людей : наук.-попул. нарис життєв. творч. шляху В. О. Балуха / упоряд. М. В. Шкрібляк. - Чернівці : Наші книги, 2015. - 96 с. : іл. - 60-ти річчю доктора істор. наук, проф., Заслуженого працівника освіти України, Лауреата премії ім. М. Грушевського НАНУ, академ. АН ВО України, чл.-коресп. НАПНУ, почес. докт. ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. ун-т ім. Г. Сковороди" В. О. Балуха. – Автограф

 

У збірнику висвітлено основні віхи життєвого та творчого шляху доктора історичних наук, професора, член-кореспондента НАПН України, заслуженого працівника освіти України, декана філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету

bal2

 72+63.3(4Укр)51-45+63

К14

Казьмирчук, Г. Д.

Вибрані твори. Т. 7. Українське декабристознавство / Г. Д. Казьмирчук ; КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : УкрСІЧ, 2016. - 266 с. - ISBN 978-617-7107-36-0

 

В монографії на основі історіографічних джерел, опублікованих та архівних матеріалів розглянуто тернистий, але одночасно славний і плідний шлях розвитку декабристознавства в Україні.

Розрахована на науковців, аспірантів та студентів, а також всіх, хто зацікавлений проблемами історіографії руху декабристів.

kaz

 

72+63.3(4Укр)51-45+63

К14

Казьмирчук, Г. Д.

Вибрані твори. Т. 6. "Апостоли правди" : рух декабристів в історичній літературі 1917 - перш. пол. 30-х рр. : [монографія] / Г. Д. Казьмирчук ; КНУ ім. Т. Шевченка. - Київ : УкрСІЧ, 2016. - 224 с. - Автограф. - ISBN 978-617-7107-35-3

 

У шостому томі вибраних праць Г. Д. Казьмирчука публікується монографія, підготовлена під докторське дослідження, в якій висвітлюється становлення радянського декабристознавства та відтворена гостра ідеологічна боротьба радянської влади з науковою українською декабристознавчою школою.

kaz2

Висловлюємо подяку за подаровані книги: